اشکال پنیر و چگونگی به کارگیری از انها

پنیر پارمزان : پنیر سپید و دیرین ایتالیاست که از شیر گاو تهیه و تنظیم شده‌است پنیر پارمزان به دو جور قدیمی و برنا موجود است پارمزان قدیمی طعمی فراوان خوب دارااست و بهای بیشتری نسبت به پارمزان برنا داراست . مورد ها به